Pagina's

maandag 11 januari 2016

Valse paarlen aan een paternoster (1)


Het boek van Karl Hammer, Gezocht: Codebrekers / Zoektocht Naar Hitlers Goud En Diamanten, stoelt in de kern op zijn persoonlijke spirituele bekering, zijn ontwikkeling en verdere missie in het leven, net zoals dat eerder met Satans Lied het geval was. De werken puilen uit van de symboliek en tonen frappante gelijkenissen met de bijbel en de leer van de Rooms-katholieke kerk. In Satans Lied (heruitgegeven als De Grootste Kunstroof Uit De Geschiedenis), speelt ene Tom R een hoofdrol. Hij treedt op als dé geestelijke leermeester van Karl Hammer, en op een kennelijk al even bepalende wijze voor hem zoals Dietrich Eckarts mentorschap dat was voor Adolf Hitler. Beide boeken handelen daarbij over het onderwerp bekering en bovendien over het nazisme.
Hammer voert personages op die te herleiden zijn tot begrippen en figuren uit de bijbel: Christus, evangelisten, priesters en apostelen. In dit blog worden er in het kort enkele belicht, zoals Petrus, Jezus, het boek Openbaringen en Aäron.
Peter Schulz

Peter Schulz is de naam van de persoon die Hammer het gecodeerde document aanbood. Er valt veel voor te zeggen dat het gaat om de neonazi Peter Schulz (zie De Hamer van Thor). Merkwaardig is dat Hammer dit ontkent noch bevestigt: 'Als - dus ALS - deze Peter Schulz al mijn bron zou zijn, en ik zeg hiermee niet dat hij dit is,' lezen we op de website van Hammer. Maar los van deze vaststelling, biedt de naam Peter Schulz - gesteld dat het om een gefingeerde naam zou gaan (wat door Hammer nergens wordt gezegd) - ook heel wat interessante invalshoeken. De naam Peter is immers terug te voeren tot 'Petrus', wat steen of rots betekent. Hij is de Prins der Apostelen. In het evangelie volgens Mattheus, in het bijzonder in het vers 16:18, staat: En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen…

Op de gecodeerde partituur staat waarachtig het runenwoord BAUM boven (op) het runenwoord STEIN. De Baum - Irminsul, Levensboom - geldt als het symbool (van de ‘kerk’) van het nieuwe heidendom dat bovenop de rots, Stein, geplant is. Volgens neopagans, neonazi’s en anderen stond de Irminsul, eertijds bovenop de centrale rots, 'de Hamer van Thor’, van het Externsteine massief, niet ver van Detmold. Overdrachtelijk staat Stein voor juwelen, diamanten, ofwel het ‘schitterende gedachtegoed’ van Adolf Hitler. Bijgevolg lezen we uit Baum bovenop Stein: ‘de heidense kerk gebouwd op grond van Hitlers gedachtegoed’.

Verwijst het getal van het vers, nummer 18, naar de onder neonazi’s gebruikelijke getalscode voor Adolf Hitler, bij A=1 en H=8 in het Latijnse alfabet? Hammer verwijst in zijn boek op pagina 205 naar de Atbash letterversleutelingsmethode en poneert daarmee impliciet dat lettercoderingen werkelijk aan de orde zijn.

In Mattheus 16:19 staat: Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven ...
Petrus krijgt, als primus inter pares onder de apostelen, de sleutels overhandigd. Dit kan een vingerwijzing zijn naar de codering op de Marsch-Impromptu, waarvoor een decryptiesleutel nodig is om de Arisch-Armaanse hemelen te openen. Volledig in de geest van de gewijde setting blijkt deze sleutel de wiskundige exactheid van de sacrale geometrie te zijn; de bijzondere uiting van Gods ordening van de schepping.

Verwijst het numerologische kengetal van de initialen van Peter Schulz naar Hitler? P is de 16e en S de 19e letter in het alfabet, opgeteld 35 en dat gereduceerd 3+5=8.
De naam ‘Schulz’ is in het Duits etymologisch een samentrekking van ‘schultheize’, wat ‘de verplichting gebiedt’ betekent, ook wel ‘schuldbekentenis’.
Mogen wij dientengevolge stoutmoedig de vraag stellen of er een overeenkomst bestaat tussen de personages 'Peter Schulz' en 'Tom R,', omdat ze beiden fungeren als aandragers van spiritueel gedachtegoed aan Karl Hammer? Is de overleden Tom R (= Mort) wellicht (de evenknie van) Peter Schulz, of betreft het een en dezelfde persoon, die hem de Openbaring, zijn Verlichting, schonk en aan wie hij schatplichtig is? Treedt hij als een proseliet op in diens sporen met de opdracht om zielen te winnen voor de zaak?


Geen opmerkingen: