Pagina's

maandag 25 januari 2016

Pastoor Otto (Valse paarlen aan een paternoster 3)


Laag op de Schwarzkopfberg met zuidwestelijke blik op Mittenwald,
vrijwel de 5e ‘Hitler snaar, zijn Geisterwege, volgend.
 

Pastoor Otto

In Hammers boek kreeg Pastoor Otto de opdracht om de brief buiten Berlijn te smokkelen en te bezorgen bij Franz Xaver Schwarz in München. De naam 'Pastoor Otto' werd in eerdere blogs reeds verklaard. Daarom in het kort: Johannes 10 spreekt over 'de Goede Herder die zijn schapen niet verlaat', met andere woorden een pastoor, terwijl 'Otto', Italiaans voor het getal acht, de achtste letter H van Hitler benadrukt. We lezen pastoor Otto dus als: 'de Goede Herder Hitler' - gelijk Mozes en Jezus.
De code 10 in 'Johannes 10' symboliseert het hoogst bereikbare, het goddelijke, zoals in de Pythagoreïsche Tetraktis en de Delta van de vrijmetselaars. Het is de sacrale Tetraktis die de brief, na geometrische decodering, met drie heiligdommen bovenop het dorp Mittenwald plaatst. Bedenk dat Johannes de evangelist ook de patroonheilige van de vrijmetselaars is én van de vrijmetselende geheimschrijvers van de brief.


Aäron

Hammer is een zelfverklaarde spiritueel, monnik, nieuw-heidense priester. Heeft hij de opdracht gekregen om als een priester/profeet 'alles te zeggen wat ik u gebied' en dat ook doet in zijn publicaties en tijdens spirituele diensten overal in Europa? Lees hierover in Ysa Pastora en Patrick Bernauws boek: De Hamer van Thor. Opmerkelijk is dat Hammer in zijn boek met een zekere Aäron op de proppen komt, een gefantaseerde Pools-Joodse wees met de Germaanse schuilnaam Gustav, die later de vader zal worden van de Peter Schulz. ‘Vader’ is wellicht spiritueel symbolisch bedoeld, en omdat in Hammers boek niets par hasard is kan 'Gustav' refereren aan een persoon die in Hammers leven werkelijk een rol speelt of speelde, zoals ook het personage Christiaan.
Exodus 7:1 (opgeteld opnieuw 8) verhaalt dat God aan Mozes zei: 'uw broeder Aäron zal uw profeet zijn' en Exodus 7:2 'Gij zult alles zeggen wat Ik u gebied, en uw broeder Aäron zal bij Farao het woord voeren...' Aäron werd gewijd als een hogepriester, zoals ook Hammer zich in sommige kringen voordoet.
In Leviticus 8:35 (in beide getallen opnieuw het kengetal 8 voor Hitler), over de wijding van Aäron en zijn zonen, staat deze letterlijke opdracht van Mozes: 'Gij zult dan aan de deur van de tent der samenkomst blijven, dag en nacht, zeven dagen, en zult de wacht des Heeren waarnemen, opdat gij niet sterft; want alzo is het mij geboden.'
Kreeg in Hammers relaas Pastoor Otto niet met nadruk de opdracht om bij de Südwestkirchhof kapel bij Stahnsdorf - een religieuze ‘tent der samenkomst’ - zeven dagen en nachten te wachten op de komst van Bormann? En deed hij dat ook niet?

 Südwestkirchhof kapel bij Stahnsdorf.
Het kerkhof schaart zich onder de mooiste die Europa telt.

Wie is de ‘ik’ in ‘wat ik u gebied’?  Is dat, in de context van Hammers boeken, Peter Schulz aka zijn geestelijke gids Tom R uit Satans Lied/De grootste kunstroof uit de geschiedenis? Tom R... het klinkt wat vreemd. Maar dat heeft zo zijn redenen. Het is een pseudoniem met een bijzondere inhoud. De nadruk wordt gelegd op de hoofdletters T en R. Die staan in de ogen van een occultist zoals Karl Hammer voor de Germaanse god Tyr, de god die zichzelf opoffert ten dienste van de zaak, en R voor het runenwoord Raidho, wat ‘reis’ of overdrachtelijker ‘opdracht voor het leven’ betekent. De naam Tom is numerologisch te reduceren tot de waarde 20+15+13= 48, 4+8 = 12. Dat getal wijst in de Bijbel op de 12 vruchten aan de Levensboom, de boom van Goed en Kwaad, en op nogmaals op de god Tyr. De letter R is tevens de achttiende letter, die verwijst naar de naam van Adolf Hitler.

De diepere meervoudige betekenis van de naam ‘Tom R’ luidt dan samengevat als 'de god Tyr die zichzelf voor het leven opoffert in dienste van Adolf Hitler', ofwel: 'de onbaatzuchtige levensopdracht verordonneerd door Adolf Hitler'.
Op de keper beschouwd zijn de diepere betekenissen van de namen “Tom R’ en ‘Peter Schulz’ (zie vorig blog) dezelfde, en vergroot dit de waarschijnlijkheid dat het om een en dezelfde persoon handelt.

De naam Tom R is ook in alle gevallen te herleiden tot het numerologische kengetal 3. In het boek Het Mysterie van Mittenwald wordt nadrukkelijk gewezen op de getallen 3 en 18 als de numerologische spillen waaromheen in het diepst de gecodeerde brief draait. 18 staat voor Adolf Hitler, 3 staat voor de Drie-Eenheid in de christelijke Bijbel, én in de Triune God van het Armanisme zoals oorspronkelijk verwoord door Guido von List en door Rudolf John Gorsleben in zijn ‘Armaanse Bijbel’.
  
Slotsom

Het is stellig moeilijk om tot een andere vaststelling te komen, dan dat het bovenzinnelijke van Hammer, evenals de boodschap op de brief, vergaand put uit de christelijke traditie en geschriften en dat Hammer ze vervolgens, even eclectisch als de nazi’s, in een andere, nieuw-heidense zienswijze plaatst. Ogenschijnlijk als in een gebod verweeft hij spiritualisme met zaken die op de codebrief nauw verbonden zijn met het nieuwe heidendom, de vrijmetselarij, het nationaalsocialisme en de reïncarnatie van Hitler, de Messias. Dit wordt uitvoerig aangetoond en becommentarieerd in Het Mysterie van Mittenwald.Op de voorlaatste bladzijde in zijn boek, schrijft Hammer: '… ik kon in ieder geval tevreden zijn dat mijn boek de speurders wakker zou maken.' Dat heeft zonder meer plaatsgegrepen, maar zó diepgravend door Ysa Pastora en met een voor argeloze toeschouwers dermate onthutsende wending dat de niets ontziende blootlegging van de waarheid hem niet kan bekoren. Hij rekende buiten de waard. Tevreden met de ontmaskerende afloop betoont hij zich zeker niet. Hij durft niet openlijk uit te komen voor zijn drijfveren en de bedrieglijke bejegening van zijn publiek. Hij kiest voor de weg van ontkenning en schichtig disengagement. Waarachtig, geen zelfopofferende priesterlijke karaktertrekken en niet van het hout waaruit een Goede Herder gesneden zou moeten zijn. 
Hammer danst, maar stijf als een Calvijn en uit de maat. Valse paarlen aan een paternoster.
  
Veel mensen kunnen heel lang voor de gek gehouden worden, maar niet iedereen voor altijd. Het beste geheim kent uiteraard niemand; alle andere zijn oplosbaar.  
Geen opmerkingen: