Pagina's

maandag 4 januari 2016

Kamer Zes... Gezocht: Codebrekers!

Ook in Hammers boek Gezocht: Codebrekers wemelt het van de hints voor de oplossing van de ‘pastoorsbrief’. Hoezo was hij er niet van de op de hoogte?

Na de publicatie van Het Mysterie van Mittenwald legde Ysa Pastora haar oplossing naast Hammers video’s en boek. U las er deels al eerder over. Onomstotelijk blijkt dan dat een reeks elementen uit Hammers producten meer dan oppervlakkige overeenkomsten vertonen met die uit Pastora’s uitkomst en dat ze zelfs van essentieel belang blijken voor de juiste ontcijfering van de brief. Fragmenten uit Hammers werken zijn bijgevolg te beschouwen als ‘voorspellingen’, subtiele hints of handleidingen zo u wil, voor de decodering. In versluierde termen onderwijst Hammer hoe speurders te werk dienen te gaan.
Een aantal hints uit de video’s en vooral het laatste hoofdstuk van het boek Gezocht: Codebrekers worden hier op een rij gezet:
1/- ‘Pastoor Otto’ speelt een hoofdrol in het boek. In werkelijkheid blijkt het een pseudoniem te zijn voor Adolf Hitler. Pastoor betekent ‘een herder die goed voor zijn schapen zorgt’, terwijl Otto in het Italiaans voor het getal acht staat, wat weer een code is voor de achtste letter ‘H’ voor Hitler. Pastoor Otto betekent dus ‘de Goede Herder Hitler’ naar analogie met de Goede Herder uit het evangelie van Johannes. Deze Johannes is een van de patroonheiligen van de vrijmetselaars én van de maker van het document. Niet Martin Bormann is de maker maar een verboden geheime broederschap/loge.

2/- De verwerping, zelfs bestrijding, van het Vaticaan en het christendom, en het omarmen van het oud-Germaanse heidendom door de spiritueel Hammer en door de brief. Dit is meerdere malen belicht in eerdere blogs.
3/- P. 193: Schulz en Hammer twijfelen eraan of ‘in deze zaak wel iets aan het toeval werd overgelaten’. Nee inderdaad. Dit citaat blijkt, met voorbedachten rade, een voorspellende uitspraak te bevatten: er is inderdaad niets toevallig aan al wat er op de partituur aanwezig is. En niet alleen aan de slechts enkele aanwijzingen waaraan de meeste speurders zich vastklampen, ondertussen geen blijf wetend met de overige.
4/- P. 198: ‘Mogelijk waren het coördinaten [in de cijfercombinatie] die op een bepaalde manier gelezen moesten worden. In dat geval was de dans een metafoor voor de zoektocht en waren de uitlopers van de dans verbonden aan deze coördinaten die naar een specifieke plaats leidden.’ Ysa toont aan hoe profetisch dit opnieuw blijkt te zijn en hoe letterlijk de uitspraak genomen moet worden voor de ontcijfering.
5/- Op p. 198 worden, mirabile dictu, de Edda en de mystieke joodse Kabbala genoemd. Die blijken met terugblik waarachtig onmisbaar voor de ontcijfering van het document en de uitleg van haar spirituele achtergronden.
6/- Op p. 198 wordt gewezen op de magische betekenis van de runen. Daadwerkelijk blijken die magische betekenissen, hun kennings, van doorslaggevend belang bij de ontcijfering en interpretatie.

7/- Op p. 202 wordt gewezen op de numerologische waarde die elke rune bezit. Voorwaar, opnieuw blijken die voor de uitleg onontbeerlijk.

8/- P. 198/99 schrijft letterlijk over een ‘bijzondere boom’ die een rol speelt in de Edda en in het boek Genesis. Feitelijk, en als orgelpunt, blijkt die boom de Levensboom - Irminsul/Yggdrasil -  te zijn die, opzettelijk, als laatste ‘rune’ op de partituur, een aantoonbaar kritiek gewicht heeft.

9/- Op p. 199 noemt Hammer de persoon Karl Anton List, ofwel Guido von List. Diens Armaanse ideeën, runen interpretaties en publicaties, door Hammer expliciet genoemd, blijken, cruciaal, ten grondslag te liggen aan de uitleg van het document én aan de geheime broederschap zelf.
10/- Op p. 203 staat ‘water’ genoemd als de betekenis van de cursieve letter M. Ja hoor, bij de ontcijfering blijkt dat er een verband is met het Bijbelse begrip Levend Water dat gelijkgesteld wordt met Hitlers ‘schitterende gedachtegoed’, en dat verbonden is met Johannes de Doper, ook al een schutspatroon van vrijmetselaars én van de broederschap/loge die het document maakte.
11/- P. 203 noemt het Schwarzwald. Uiteindelijk blijkt het te refereren aan het Wald op de Schwarzkopfberg, dat is de heidense heilige gaarde op de berg met de Irminsul als levensboom en cenotaaf voor Hitler.
12/- P. 204 : ‘hoogstwaarschijnlijk zat de sleutel van de code ergens verborgen in de logica en niet in de mystiek’. Hoe ‘vooruitziend’ pakt dit opnieuw uit. De genoemde logica blijkt de wenk te zijn naar de systematische sacrale geometrie. Hiertoe staan de gulden snede en de Kepler en de Gouden driehoeken zeer precies afgebeeld op de partituur, voor wie er de ogen niet voor sluit. Ook het woord mystiek, dat zomaar uit de lucht komt vallen (hoezo ineens mystiek?), blijkt een onmisbaar onderdeel van de oplossing.
13/- P. 216: ‘Misschien was er een verband tussen het goud en deze kerk, maar alleen als de kerk een oriëntatiepunt was. Het gebouw moest dan, samen met andere oriëntatiepunten, een specifieke plaats in de omgeving aanwijzen.’  De kerk, de Petrus-en-Pauluskerk, met daarnaast het standbeeld van Matthias Klotz, komt zowaar naar voren als een kardinaal oriëntatiepunt, en de facto door middel van vectoren te wijzen naar andere punten.
14/- P. 231: ‘Als er een boom in de code stond als oriëntatiepunt…’ en op p. 232: ‘Als een boom er als oriëntatiepunt diende…’ Opmerkelijk dat Hammer hier telkens specifiek een boom als oriëntatiepunt noemt, naast de ‘bijzondere boom’ eerder. Dat blijkt in de finale oplossing wezenlijk aan de orde te zijn.
15/- De Tau die Hammer opzichtig draagt op een foto komt symbolisch overeen met de ‘bijzondere boom’, de Irminsul, en met phi, de gulden snede, uit de sacrale geometrie.  
16/- ‘Kamer zes’ is de titel van het laatste hoofdstuk van het boek. Het is een merkwaardige titel die ogenschijnlijk niets van doen heeft met de codematerie. Maar dat heeft het wel degelijk omdat het naar alle waarschijnlijkheid een bedoelde cryptische omschrijving is van het grote ‘Hitler monogram’ dat de oplossing ultimo en als apotheose bovenop Mittenwald projecteert. Het betreft een cirkel, of hexagram, als de kamer waarin een zes-spakig kruis, de Hagal rune - Guido von Lists kritieke moederrune -, staat afgebeeld. Het is hetzelfde symbool dat prominent in nazi publicaties staat en op de Totenkopfring van de SS als symbool voor ‘loyaliteit tot aan de dood’ aan het nationaalsocialisme.
Hebben we hiermee alle hints benoemd? Vermoedelijk niet. De lezers worden uitgenodigd en aangespoord mee te helpen zoeken. Leest u daarvoor eerst Ysa Pastora’s Het Mysterie van Mittenwald en pluis daarna Hammers boek Gezocht: Codebrekers uit. Uw bevindingen zien wij graag tegemoet.

U mag uzelf nu terecht afvragen hoe Hammer, orakelend, in staat was om in zijn boek ‘terloops’ deze hele reeks uiterst pertinente uitspraken te doen als hij niet al vooraf tot in detail op de hoogte was van de werkelijke inhoud en het doel van de gecodeerde ‘pastoorsbrief’. En dat is: een aartsmoeilijke zoektocht naar de Graal, in dit geval de heidens-spirituele Armaanse verlichting. Het is ook: een politiek-religieus manifest dat Hitler en het neonazistische Armanisme met een jubelende ridderslag omhelst en dat opdraagt onbaatzuchtig te streven naar een nationaalsocialistisch Vierde Rijk.

Onderhoudt Hammer connecties met, of is hij zelfs lid van de in Duitsland verboden ondergrondse politiek-religieuze broederschap/loge die het naoorlogse document maakte? Wat de waarheid ook moge zijn, na Ysa Pastora’s onthullingen werd het Hammer in ieder geval te heet onder de voeten. Hij verdwijnt schielijk via een achterdeur door zijn boek abrupt uit de verkoop te halen en al even plots, als in een anticlimax en op een volstrekt onaannemelijke wijze, een naïeve speurder te benoemen als degene met de ‘finale oplossing’. Dit geheel in de geest van zijn misleidende presentaties in 2007 en 2012 aan het grote publiek, waarin hij openlijk een oproep doet en een fysieke schat, mét geldelijke beloning, in het vooruitzicht stelde. Hammer doet het in ieder geval ook in een futiele poging om de wind uit de stevig opbollende zeilen van Ysa Pastora’s openbaringen te halen.

Begint ook bij u het besef door te dringen wat de brief, in zijn magische en mythische settingen, werkelijk voorstelt? Zo niet, lees dan Het Mysterie van Mittenwald, dat een uitvoerig becommentarieerde decodering van de brief aandraagt. Een volgend boek zal in aanvulling daarop opnieuw een serie opzienbarende onthullingen het licht doen zien. 


Geen opmerkingen: